Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Hajabács Klára, e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://alkosdmegonmagad.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Hajabács Klára egyéni vállalkozó

Székhely: 1045, Budapest, Rózsa utca 1 7/42

Adószám: 68651235141

Email cím: hello@alkosdmegonmagad.hu

Telefonszám: +36/308777486

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a https://alkosdmegonmagad.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásával az önismerethez kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék a valódi önismeret technikáit és a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában. Az asztrozófia szintén egy önismereti technika.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében önismerettel kapcsolatos tananyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Hajabács Klára e.v., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és személyes asztrozófiai elemzés) nyújtására, illetve kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://alkosdmegonmagad.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A tananyagokhoz való hozzáférés módja

A tanyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkat minden esetben a visszaigazoló e-mail, vagy e-mailek tartalmazzák.

7. Számlázás

A Szolgáltatásért csak átutalással lehet fizetni, aminek beérkezését követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@alkosdmegonmagad.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szerződés megkötését követően 14 naptári napon belül (ha a Szolgáltatás elindulása későbbi), vagy legkésőbb a Szolgáltatás elindulása előtt azonnali hatállyal, indoklás nélkül írásban felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A befizetett összeget pedig teljes mértékben a Szolgáltató visszafizeti a Felhasználónak.

10. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

11. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális – esetleges – következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

12. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://alkosdmegonmagad.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ebből következően tilos az anyagok vagy annak részeit bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

Az elkészült asztrozófiai elemzések is szerzői műnek minősülnek, amiknek másolatát a Szerző a Felhasználónak átad. Ezt szabadon felhasználhatja, terjesztheti, továbbadhatja, többszörözheti, hozzáférhetővé teheti, de köteles a Szerző személyét feltüntetni.

13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

14. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

15. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

16. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@alkosdmegonmagad.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el. (http://jarasinfo.gov.hu/)

Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:
Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Email: info@mhosting.hu

A Szolgáltató logisztikai partnere:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Email: info@gls-hungary.com.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://alkosdmegonmagad.hu/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt